در روزهای اولیه ی نوروز 95 مردم خطه ی کویری شهرستان خوروبیابانک در سطح منطقه هدیه و عیدی خود را از خداوند دریافت کردند. بارش باران در روزهای سوم و چهارم فروردین به صورت پراکنده کل شهرستان را در برگرفته بود که طبق گزارش سایت هواشناسی شهرستان خوروبیابانک، روستای ایراج با 19.2 میلیمتر بیشترین و شهر جندق با 2 میلیمیتر کمترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داد.همچنین روستای زیبای مان اردیب نیز رتبه چهارم را در میزان بارندگی پس از ایراج و بازیاب و چاهملک داشته است.

لازم به ذکر است مرکز شهرستان یعنی شهر خور میزان 3.7 میلیمتر بارندگی را برای خود ثبت کرده است.